• چهارشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۷

نمایش مطالب " طب سنتی "

نسخه های دکتر خیراندیش

نسخه های دکتر خیراندیش

نسخه های طبی دکتر خیراندیش امکانات نرم افزار: طبقه بندی بیماری ها برای سهولت در پیداکردن درمان بیماری امکان جستجو در بین مطالب نسخه درمان انواع بیماری ها با طب سنتی بیش از ۳۰۰ نسخه برای بیماری های مختلف درمان ...

ادامه مطلب

سایت عطاری آنلاین

سایت عطاری آنلاین

ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻄﺎری آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان زﻣﯿﻦ از ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی داروﻫﺎی ﭘﺮزﯾﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ . اﯾﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻄﺎری آﻧﻼﯾﻦ ، ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ...

ادامه مطلب